Process flyttning

Processbeskrivning

Överföring av registerdata från en vårdgivare till en annan i samband med flytt

En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Vårdgivare är formellt ett privat sjukvårdsföretag eller en region (inte sjukvårdsregion). När en patient flyttar från en vårdgivare till en annan får den nya vårdgivaren inte ha direktåtkomst till information som tidigare vårdgivare rapporterat till registret utan att särskilda åtgärder har vidtagits.

Nedanstående process beskriver MMCUP-registrets rutiner för att den nya vårdgivaren ska kunna få tillgång till tidigare inrapporterade data. Åtgärderna innebär att uppgifter från tidigare vårdgivare överförs till ny vårdgivare. En överföring av informationen innebär samtidigt att den tidigare vårdgivaren fråntas möjligheten till direktåtkomst till den information som denne rapporterat in.

Kommunikation mellan överförande vårdgivare och mottagande vårdgivare

Patienten ska informeras om att uppgifterna i kvalitetsregistret överförs till den nya vårdgivaren, såvida inte patienten har någon invändning mot åtgärden. Något skriftligt samtycke krävs inte, men notera gärna i journalen att information givits. I remissen till nya verksamheten anges att överföring av kvalitetsregisterdata till ny vårdgivare planeras via RC Syd av överförande verksamhet och vid vilket datum.

Om överförande verksamhet vill säkerställa fortsatt tillgång till de uppgifter som man har inrapporterat måste dessa uppgifter sparas som datafil för att kunna användas vid framtagning av rapporter och analyser. Denna åtgärd måste då vidtas före överflyttningsdatum.

Om överföring av data enligt ovan inte skulle ha skett kan mottagande vårdgivare, förutsatt att patienten är informerad och accepterar åtgärden, skicka ett brev till överförande vårdgivare att patientens uppgifter i kvalitetsregistret kommer att överföras till den mottagande vårdgivaren 1 månad efter att brevet skickats (se Meddelande om överföring av patientdata i kvalitetsregister från en vårdgivare till en annan) till MMCUP-koordinator i respektive region.
Blankett och koordinatorer

Begäran om överföring av patientuppgifter i registret till RC Syd

Begäran till RC Syd om överföring ska göras på ”Flyttformulär”. Om detta inte är gjort kontaktar mottagande enhet en månad efter utskicket av Meddelande om överföring av patientdata i kvalitetsregister från en vårdgivare till en annat RC Syd och begär överföring av information.

Bekräftelse från RC Syd att överföring av patientuppgifter i registret genomförts

RC Syd meddelar mottagande vårdgivare när överföring av uppgifter är genomförd. Önskas meddelande via e-post måste registret se till att det finns en unik ärendekod i blanketten.

Inrapportering av uppgifter till registret hos ny vårdgivare

Efter genomförd överföring av information kan mottagande vårdgivare se överförande vårdgivares data samt registrera nya data.
Senast i samband med första inrapportering av data hos mottagande vårdgivare ska information om flytt registreras i MMCUP Deltagarformulär

  • Öppna MMCUP Deltagarformulär
  • Klicka på ”Sök poster”
  • På söksidan, mata in personnummer och klicka på ”Sök”
  • Aktuella data för patient visas i ”Sökresultat”
  • Klicka på ”Ändra”
  • MMCUP Deltagareformulär med patientens data öppnas
  • Inför ändringarna i respektive adressfält
  • Fyll i uppgifter i ”Flyttat från” och ”Flyttat till”
  • I ”Överflyttningsdatum” anges överföringsdatum som ska vara efter sista registrering hos tidigare vårdgivare och ligga före eller vara samma datum som första registrering hos ny vårdgivare.

Om en patient tidigare har flyttat kommer registrering av senaste flytt genomföras som en ändring av uppgifter i databasen. Tidigare uppgifter finns då sparade i databasens historik.

Flytt inom samma region (ej sjukvårdsregion)

MMCUP Deltagarformulär ska uppdateras av den överförande verksamheten med ny adress till patienten och namn och adress till samordningsansvarig verksamhet. Uppdatering av deltagarformuläret sker enligt ovan. Båda verksamheterna har tillgång till tidigare registrerade uppgifter, då de finns hos samma vårdgivare (region).

Flytt till annat land

MMCUP Deltagarformulär ska uppdateras av den överförande verksamheten. Ange land vid variabeln ”flytt till” samt datum.
Meddela RCSYD på blanketten Överföring av data till ny vårdgivare. De gamla uppgifterna sparas i den nationella databasen.
Om patienten åter flyttar in i landet kan vårdgivaren begära överföring av tidigare uppgifter från RC Syd enligt processen ovan.