Kliniska riktlinjer – vuxen

Vuxna med ryggmärgsbråck är en liten patientgrupp med stora och komplexa vårdbehov. De är fortfarande relativt okända inom vuxensjukvården eftersom de, innan införandet hydrocefalus-shuntar och av ren intermittent kateterisering (RIK) på 1960-70-talen sällan överlevde till vuxen ålder.

Vi vill med dessa riktlinjer göra kunskapen om ryggmärgsbråck mer tillgänglig för vuxensjukvården, förbättra uppföljningen och minska onödiga följdsjukdomar och för tidig död hos de vuxna med ryggmärgsbråck.
Riktlinjerna är utformade enligt vetenskaplig evidens så långt det är möjligt, och annars enligt beprövad erfarenhet.
Målgruppen är i första hand läkare med olika specialiteter, men texten ska kunna läsas av andra intresserade, så som andra yrkeskategorier inom sjukvård och habilitering, berörda personer och närstående.

Medverkande i arbetsgruppen
Ann Alriksson-Schmidt, Monica von Heijne, Lena Lindbo, Ulrica Jonsson, Patrik Ugge

Vid synpunkter på riktlinjerna, skicka gärna förbättringsförslag till redaktören/ ulrica.jonsson@vgregion.se inför kommande revideringar.

Innehållsförteckning

Icke publicerade kapitel i kursiv stil

 1. Om ryggmärgsbråck till sjukvårdspersonal – kom ihåg vid akutbesök
 2. Samordnad vård – checklista vid uppföljningsbesök
 3. Livskvalitet och överlevnad
 4. Neurokirurgi – hydrocephalus, fjättrad ryggmärgssyndrom
 5. Kognition
 6. Ögon
 7. Smärta
 8. Hypertoni, övervikt och inaktivitet
 9. Andning, sömnapné
 10. Tarm
 11. Urologi A. lång version B. kort version
 12. Uroterapeut
 13. Sexualitet
 14. Graviditet och förlossning
 15. Ortopedi
 16. Ryggdeformitet – kortversion vuxna
 17. Sår
 18. Latexallergi